Home
About us
Service
การพัฒนา Software  ด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
Reference
Contact Us
กำหนดการประชุมฯ โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนด่านสิงขร  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรมแรม-รีสอร์ทเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  

ประวัติบริษัท
บริษัท แมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2546 เป็นบริษัทที่มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ให้บริการทางด้านที่ปรึกษาของบริษัทฯ ครอบคลุมงานวิศวกรรมด้านต่างๆ อาทิ เช่น การจัดทำผังเมือง วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล เป็นต้น ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะเริ่มก่อตั้งมาได้ไม่นานนัก แต่บุคลากรของบริษัทฯ ก็มีประสบการณ์การทำงานด้านต่างๆ มาแล้วเป็นระยะเวลานาน มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานต่างๆ

 

นโยบายบริษัท
ตรงต่อเวลา คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับ มีคุณค่าและประโยชน์
บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นและถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่จะดำเนินงานบริการที่ปรึกษา โดยเน้นที่ผลงานว่าจะต้องออกมาดี มีคุณภาพสูง และเป็นที่ยอมรับ ทั้งจากเจ้าของงานและจากผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ และที่สำคัญคือมีความตรงต่อเวลา นอกจากนี้ผลงานดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสูงสุด กล่าวคือ ถ้านำผลงานไปดำเนินการต่อแล้วจะได้งานที่ประหยัดมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
บริษัทฯมีบุคลากรหลักประจำในหลายสาขาที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง นอกจากนี้บริษัทฯยังมีอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนอย่างพร้อมเพียง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

การจดทะเบียนบริษัท

สถานที่จดทะเบียน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ผู้ประกอบการ ทะเบียนเลขที่ 0135546000910 (เดิมเลขที่ 11854600092)
วันที่จดทะเบียน 6 กุมภาพันธ์ 2546
ทุนจดทะเบียน 5,000,000.- บาท ( ห้าล้านบาทถ้วน )

การจดทะเบียนด้านวิชาชีพ

กระทรวงการคลัง ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ประเภท A หมายเลข 1599
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สาขาเกษตรและพัฒนาชนบท
สาขาพัฒนาเมือง
สภาวิศวกร ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล
ใบอนุญาตเลขที่ 0204/46

pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิก

© http://www.mgt.co.th | Online 1 User | Hit : 12018080 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B