Home
About us
Service
การพัฒนา Software  ด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
Reference
Contact Us
กำหนดการประชุมฯ โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนด่านสิงขร  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรมแรม-รีสอร์ทเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

หลักการและเหตุผล
กลุ่มพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และเป็นกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนาธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปยางพารา การประมง อาหารฮาลาล และการท่องเที่ยว และจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงสองชายฝั่งทะเลและประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้พื้นที่อนุภาคมีบทบาทสำคัญในการเป็นประตูเศรษฐกิจการค้าชายแดนและคมนาคมขนส่งของภูมิภาค รวมทั้งเป็นพื้นที่ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) และยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (IDS) จะทำให้อนุภาคเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน แต่อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การกระจายโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ และการเข้าถึงบริการทางสังคมของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างของระดับการพัฒนา และส่งเสริมความเป็นเอกภาพและสมานฉันท์ในสังคม ถือเป็นประเด็นท้าท้ายที่สำคัญต่อการวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่อนุภาคกลุ่มจังหวัดให้สมดุลและยั่งยืนในอนาคต

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ และต้องการให้นโยบายการใช้พื้นที่ลงสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน การวางผังอนุภาคจึงมีความสำคัญโดยถ่ายทอดนโยบายจากผังประเทศและผังภาคลงสู่พื้นที่กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ซึ่งจะเป็นการวางผังพัฒนาพื้นที่ในรายละเอียดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั่นการวางผังอนุภาคจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในรายสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบเมืองและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชากร สังคม นโยบายและโครงการพัฒนาในพื้นที่ เป็นต้น ที่จะนำไปสู่การบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกด้าน เพื่อการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ การออกแบบและวางผังอนุภาค พร้อมแผนงานโครงการต่างๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางผังอนุภาค ได้แก่ ด้านกายภาพ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชากร สังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว ระบบเมืองและชุมชน พื้นที่เสี่ยงภัย โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ พลังงาน และข้อมูลอื่นๆ
(2) เพื่อการออกแบบระบบฐานข้อมูลการวางผังอนุภาค ที่ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โดยสามารถใช้ประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูลผังประเทศ ผังภาค และฐานข้อมูลอื่นๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้
(3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขา ทั้งเชิงพื้นที่ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ที่จะนำไปสู่การบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวางผังอนุภาคด้วยระบบสารสนเทศ
(4) เพื่อนำระบบสารสนเทศที่ได้ออกแบบและจัดทำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนการวางผังอนุภาค ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

พื้นที่โครงการ
(1) พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่กลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมถึงพื้นที่เขตอิทธิพลที่เกี่ยวเนื่องในระดับกลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ที่เชื่อมโยงตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
(2) พื้นที่วางผังครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตการปกครองของพื้นที่กลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ขอบเขตการศึกษา
(1) จัดทำฐานข้อมูล ด้วยการสำรวจ จัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางผังอนุภาค ได้แก่ ด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชากรสังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว ระบบเมืองและชุมชน พื้นที่เสี่ยงภัย โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง
โลจิสติกส์ และพลังงาน เป็นต้น
(2) ศึกษาทบทวน วิเคราะห์ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถถ่ายทอดลงสู่การพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
(3) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และบูรณาการผลการวิเคราะห์ลงสู่พื้นที่กายภาพ ซึ่งสามารถระบุถึงปัญหา ข้อจำกัด ศักยภาพ และทิศทางการพัฒนา รวมทั้งกำหนดบทบาทและหน้าที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
(4) ออกแบบระบบฐานข้อมูลการวางผังอนุภาค ที่ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

การประชุมสัมมนา

กำหนดการประชุม
บอร์ด
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา2011-08-19
Total 2/2 page
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิก

© http://www.mgt.co.th | Online 3 User | Hit : 12015567 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B